Oferta pracy

Key Account Manager

Operator maszyn CNC

Spawacz

Nasz najcenniejszy kapitał to Ludzie! KARIERA w Edbak Sp. z o.o. to możliwości osobistego rozwoju i kształcenia, możliwości wymiany poglądów oraz prezentowania własnych innowacyjnych pomysłów. Dołącz do zespołu – poszukujemy do współpracy inżynierów, konstruktorów, technologów, operatorów maszyn CNC oraz specjalistów w dziedzinie sprzedaży i marketingu.

Szukamy ambitnych i aktywnych osób które chcą się rozwijać zawodowo. Osoby te muszą dzielić z nami pasję rozwijania firmy oferującej produkty i usługi na rynku lokalnym i zagranicznym.

Więcej informacji:

Dział HR
Marzena Słowińska
Tel: 081 5628 119 wew. 118

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edbak Sp. z o.o., Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice,
  2. kontakt z Administratorem danych osobowych – [email protected],
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Edbak Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a.art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
b.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem-
c.na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a– Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

a także:

  1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
  2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne i usługi prawnicze
  3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  5. podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, , a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami
  7. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego)