Dotacje

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach

Opis działań:

Przedmiotem projektu jest udział w targach międzynarodowych:

1) ISE 2025 w Barcelonie

2) DSSE Europe 2024

3) LEaTcon 2024

Przedmiotem promocji na targach będą produkty AV Edbak z branży digital signage.

Grupy docelowe:

Bezpośrednią grupą docelową są klienci Edbak. Poza tym grupą docelową projektu będą MŚP z województwa lubelskiego i ich pracownicy, w tym przedsiębiorstwo Wnioskodawcy i jego pracownicy, którzy wezmą udział w targach międzynarodowych promując produkty Edbak Przyczyni się to do promocji polskich i lubelskich produktów oraz do rozpoznawalności i wzrostu znaczenia lubelskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Edbak poprzez udział w targach międzynarodowych

Planowane efekty:

– zwiększenie rozpoznawalności produktów Edbak na rynkach zagranicznych dzięki promocji na najbardziej znaczących targach branży

– uzyskanie dostępu do nowych nabywców; rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybucyjnej przez pozyskanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych

– wzrost sprzedaży produktów na eksport, mających duży potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych

Finalnym rezultatem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności Edbak i poprawa wyniku finansowego, co będzie podwaliną do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Projekt ponadto przyczyni się do promowania polskich produktów poprzez zaprezentowanie produktów atrakcyjnych rynkowo i o wysokiej jakości szerokiej rzeszy odbiorców w różnych regionach świata.

Wartość projektu:

767 468,46 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

500 000,00 PLN.

Tytuł projektu:

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w Edbak Sp.z o.o.

Opis działań i planowane efekty:

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie następujących zadań:

Zadanie 1: Automatyzacja i robotyzacja procesów w firmie

Zostaną zrealizowane następujące rekomendacje wynikające z przeprowadzonego audytu:

 1. Infrastruktura IT wspomagająca wymianę informacji człowiek – maszyna

– Zakup serwera

– Oprogramowanie do serwera

– Zakup stanowisk komputerowych dla kadry inżynierskiej z oprogramowaniem – 20 szt.

 1. Automatyzacja procesu spawania laserowego – Linia technologiczna do spawania laserowego

– Wyposażenie stanowiska do składania detali

– stół do składowania detali z wyposażeniem

 1. Automatyzacja procesu gięcia detali

– Prasa krawędziowa wraz z oprzyrządowaniem

– Zwijarka hydrauliczna 4 rolkowa CNC

W wyniku tych działań zostaną wdrożone zmiany w procesach:

– Robotyzacja procesu spawania laserowego

– Automatyczna kontrola jakości procesu gięcia detali,

a także zostanie wdrożona innowacja produktowa Uchwyt RTV ze sterowaniem cyfrowym

Zadanie 2: Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowanie mapy drogowej.

Koszty zadania:

– Przeprowadzenie audytu, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku przemysłu 4.0.

Grupy docelowe:

Wśród grup korzystających z efektów projektu można wymienić klientów firmy. Z dotychczasowych doświadczeń można ich podzielić na

1/ Klienci indywidualni

2/ Klienci instytucjonalni:

– hurtownie RTV;

– hurtownie komputerowe;

– producenci ekranów plazmowych / LCD;

– producenci mebli biurowych;

– firmy instalatorskie;

– producenci maszyn (również rolniczych);

– producenci środków transportu i magazynowania;

– usługobiorcy.

Cel projektu:

Wprowadzenie technologii Przemysłu 4.0 w Edbak pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej m.in. w zakresie:

– cyfryzacji oferty produktowej zwiększając zakres oferty i w ten sposób będąc bardziej kompleksowym dostawcą w stosunku do części konkurentów i pozwalając na konkurowanie z globalnymi konkurentami branżowymi,

– optymalizacji kosztów produkcji co przełoży się na zwiększenie zysków oraz możliwości większej konkurencyjności cenowej produktów,

– poprawę jakości wyrobów co przełoży się na niższe koszty obsługi handlowej/reklamacji, niższe koszty produkcji (redukcja braków i reworków), a także poprawa wizerunku i marki Edbak

Wartość projektu: 5 900 248.50 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 880 700.00 PLN

Tytuł projektu:

Rozwój CBR w Edbak Sp.z o.o.

Opis działań i planowane efekty:

Projekt będzie polegał na zakupie infrastruktury do prowadzenia prac B+R w Edbak Sp. z o.o. Planowane są  następujące prace:

 1. Prace projektowe nowych produktów: infokiosków, głowicy, uchwytów i systemów pozycjonowania

2.Badania symulacyjne nowych konstrukcji techniką MES

 1. Opracowanie, optymalizacja i badania technologii wytwarzania nowych konstrukcji
 2. Wykonanie prototypów nowych konstrukcji infokiosków, głowicy i systemów
 3. Badania wytrzymałościowe i kinetyczne nowych konstrukcji infokiosków, głowicy i systemów
 4. Badania klimatyczne i użytkowe nowych konstrukcji infokiosków, głowicy i systemów
 5. Badania spawanych elementów konstrukcji
 6. Badania elementów konstrukcji z biotworzyw i tworzyw sztucznych
 7. Badania materiałowe elementów nowych konstrukcji infokiosków, głowicy i systemów
 8. Badania systemu utrzymywania warunków pracy infokiosku z systemem sygnalizacji.

Efektem prac  B+R będą nowe innowacyjne produkty Edbak Sp. z o.o., a także usługi B+R wykonywane na zakupionej infrastrukturze.

Grupy docelowe:

Wśród grup docelowych nowego produktu można wymienić przedsiębiorstwa (w tym MŚP) i ich pracowników, mieszkańców regionu (ale również z innych rejonów Polski i świata), korzystających z rezultatów projektów.

Wśród grup korzystających z efektów projektu można wymienić klientów firmy. Z dotychczasowych doświadczeń można ich podzielić na

1/ Klienci indywidualni

2/ Klienci instytucjonalni:

– hurtownie RTV;

– hurtownie komputerowe;

– producenci ekranów plazmowych / LCD;

– producenci mebli biurowych;

– firmy instalatorskie;

– producenci maszyn (również rolniczych);

– producenci środków transportu i magazynowania;

– usługobiorcy.

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest rozwój CBR w Edbak Sp. z o.o. w celu opracowywania nowych innowacyjnych produktów

Wartość projektu: 4 987 353,38 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 432 855,31 PLN

Projekt dofinansowany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tytułem „Modernizacja oświetlenia oraz zakup stołu spawalniczego  warunkiem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”

Tytuł Projektu: Modernizacja oświetlenia oraz zakup stołu spawalniczego  warunkiem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Wartość Projektu: 86 220,38 PLN

Wartość dofinansowania: 50 000,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Edbak Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Produkcja energii odnawialnej w Edbak Sp.z o.o.”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego

Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

 

Tytuł Projektu: „Produkcja energii odnawialnej w Edbak Sp.z o.o.”.

Cel Projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie budowa instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: „Uruchomienie produkcji precyzyjnych wielko- i średnio-gabarytowych elementów konstrukcji stalowych.”

Wartość Projektu: 7 107 432,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 999 567,44 PLN

Cel Projektu: Celem projektu jest uruchomienie produkcji precyzyjnych wielko- i średnio-gabarytowych elementów konstrukcji stalowych wysokiej jakości i dokładności wykonania.

Planowane efekty: Wzrost konkurencyjności EDBAK Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Etap I+II

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja Edbak Sp. z o.o. – innowacyjne produkty przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej na rynku Wielkiej Brytanii”
Okres realizacji Projektu: 01/09/2017 – 31/10/2018
Wartość projektu: 834 660.00 zł
Wartość dofinansowania: 549 600.00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu internacjonalizacji działalności Spółki Edbak jest wejście produktów firmy, na jeden z największych rynków branżowych, jakim jest Wielka Brytania. Edbak, jako lider w swojej branży na rynku polskim, wielokrotnie nagradzany m.in. za innowacyjność oraz jakość swoich produktów zarówno w regionie Polski Wschodniej jak i na szczeblu krajowym posiada produkty, które przy odpowiednim procesie internacjonalizacji mogą być perłą polskiego eksportu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Tytuł projektu: „Termomodernizacja – sposób na poprawę efektywności energetycznej w EDBAK Sp. z o.o.”
Wartość projektu: 717 253,03 PLN
Wartość dofinansowania: 287 243,62 PLN

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez gruntowną termomodernizację budynku.

Planowane efekty:
Modernizacja systemu ogrzewania; – docieplenie ścian zewnętrznych; – poprawa izolacyjności cieplnej dachu; – wymiana okien; – wymiana drzwi i bram; – wykonanie instalacji oświetlenia wbudowanego; – montaż instalacji fotowoltaicznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł projektu: „URUCHOMIENIE PRODUKCJI UCHWYTÓW DO ŚCIAN WIDEO NA PODSTAWIE WŁASNYCH PRAC B+R EDBAK SP. Z O.O.”.
Wartość projektu: 7 268 714, 08 PLN
Wartość dofinansowania: 2 974 122, 69 PLN PLN

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest implementacja wyników prac B+R poprzez ich komercjalizację i generowanie przychodów ze sprzedaży nowych dla rynku produktów.

Planowane efekty:
Wprowadzenie nowego dla rynku produktu na rynek krajowy i zagraniczny – uchwytu do profesjonalnych ścian wideo dedykowanych dla monitorów od 42 do 120 cali.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
ETAP II

Tytuł Projektu: ” Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej Edbak Sp. z o.o”.
Okres realizacji Projektu: 01/06/2017 – 28/07/2018
Całkowita wartość Projektu: 6 211 500.00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 2 972 000.00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
zwiększenie potencjału zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w zakresie wdrożenia nowych asortymentów produktowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Wdrożenie innowacji organizacyjnej.
 2. Wdrożenie innowacji marketingowej.
 3. Wdrożenie innowacji produktowych.
 4. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, w tym z działalności eksportowej.
 5. Pozyskanie nowych, zagranicznych rynków zbytu.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

 1. Zakup środków trwałych i usług doradczych.
 2. Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.
 3. Lepsze dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów – zapewnienie kompleksowości oferty;
 4. Zmiana wizerunku firmy z regionalnej / krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej (repozycjonowanie pozycji firmy – przejście z klasy producentów krajowych o stabilnej pozycji na rynku lokalnym do klasy producentów o charakterze globalnym – liderów w branży);
 5. Wzrost rozpoznawalności marki firmy na arenie międzynarodowej;
 6. Pozyskanie nowych, stałych rynków zbytu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Tytuł projektu: Wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego drogą do zwiększenia potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o.
Okres realizacji: 01.08.2016-31.01.2017
Całkowita wartość projektu: 113 652,00 zł
Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie: 78 540,00 zł

Cele projektu:

CEL GŁÓWNY
Wzrost konkurencyjności Edbak Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
 2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
 3. Opracowanie strategii wzorniczej

Oczekiwane efekty projektu: Po przeprowadzeniu pierwszego etapu projektu Wnioskodawca oczekuje zdefiniowania problemów wzorniczych (dot. oferowanych produktów, planów związanych z poszerzaniem asortymentu, nowych technologii, kanałów dystrybucji, wprowadzaniem produktów na nowe rynki, strategii marketingowej, kontaktów z klientami). Przewidywane efekty działań po wdrożeniu wyników audytu:

 1. Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego w relatywnie krótkim okresie czasu
 2. Wzrost rentowności prowadzonych działań (optymalizacja działań produkcyjnych)
 3. Wprowadzenie nowej, konkurencyjnej oferty handlowej, dywersyfikacja dotychczasowej działalności
 4. Lepsze dostosowanie oferty do potrzeb regionalnych
 5. Zmiana wizerunku firmy z lokalnej, krajowej na firmę międzynarodową z nieograniczonymi możliwościami ekspansji biznesowej.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

EDBAK Sp. z o.o. zrealizowała 7 projektów pn.:

 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek ” Stół warsztatowy”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Szafka warsztatowa”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Wózek warsztatowy”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Szafa warsztatowa”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Koryto kablowe”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Infomat multimedialny wewnętrzny”
 • Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Infomat multimedialny zewnętrzny”

Projekty zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej.

Celem ogólnym projektów było przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie uzyskania patentu na wynalazki w procedurze międzynarodowej.

Każdy z projektów był zrealizowany w okresie 01.06.2014 – 30.11.2015. Więcej informacji na temat realizowanych projektów można uzyskać od Pana Grzegorza Bąk – tel: 81 562 81 19, email: [email protected].

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki wyrobów z blach cienkich-dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 650 300,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki wyrobów przestrzennych-dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2008 – 31.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 436 700,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Europe 2-4.02.2010 Amsterdam jako wystawca-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

15.05.2010 – 17.03.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 995,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej obudów i standów ze stali szlachetnej i aluminium-dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2010 – 30.09.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 917 125,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach DIGITAL SIGNAGE EXPO 2010 15-17.06/2010 Essen (Niemcy) – jako wystawca.

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

29.01.2010 – 30.07.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Orgatec 2010 26-30.10.2010 Niemcy w charakterze wystawcy-dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.02.2010 – 30.12.2010

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

41 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Udział w międzynarodowych targach Integrated Systems Russia 2010 7-9.12.2010 Moskwa (Rosja) w charakterze
wystawcy-dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4 A. Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

31.08.2010 – 28.03.2011

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

49 996,99 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Całkowita automatyzacja procesów cięcia i gięcia metali, jako element przewagi konkurencyjnej EDBAK Sp. z o.o. na
rynku międzynarodowym – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.08.2012 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 890,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji
części lotniczych – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:

01.01.2014 – 30.06.2015

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

1 999 697,24 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Udział w charakterze wystawcy w międzynarodowych Targach Poddostawców Zuliefermesse Lipsk
26.02-01.03.2013, Lipsk (Niemcy) oraz Targach HANNOVER MESSE 8-12.04.2013, Hanower (Niemcy) – dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

II. Infrastruktura ekonomiczna

Nazwa Działania:

2.4.A Marketing gospodarczy

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.06.2013

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

45 168,25 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego na działce 240/31 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa EDBAK Sp. z o.o. – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.01.2013 – 30.11.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 981,98 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku hali nr 1 oraz hali nr 3 na działce nr 240/32 w Piotrowicach sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną przedsiębiorstwa Edbak Sp. z o.o. – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

I. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:

1.4.A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych
źródeł energii

Okres realizacji:

01.03.2014 – 30.12.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

199 976,69 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznego zarządzania dystrybucją produktów wytwarzanych przez EDBAK Sp.
z o.o. o – dofinansowany ze środków europejskich oraz ze środków własnych

Oś Priorytetowa:

VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Nazwa Działania:

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Okres realizacji:

01.01.2013 – 31.07.2014

Kwota dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie:

489 710,00 PLN