RODO

Wobec faktu, iż korzystanie z Usług Edbak Sp. z o.o., może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Edbak Sp. z o.o., Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice (Edbak).
  2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.
  3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
   1. zawarcia i realizacji umów m. in. sprzedaży produktów, świadczenia usług montażu, serwisu, obróbki powykonawczej, itp. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   5. marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i nowościach – na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
   6. statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
   7. w innych celach, szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania, a brak podania danych osobowych:
   1. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a)  powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
   2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d) powyżej – uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej,
   3. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. e) powyżej – nie spowoduje negatywnych konsekwencji, ale uniemożliwi przesyłanie Państwu drogą elektroniczną informacji o promocjach i nowościach,
   4. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b), c), f) powyżej – uniemożliwi realizację wskazanych celów.
  5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
  6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Dane Osobowe mogą być udostępnione bądź powierzone (zgodnie z art. 28 RODO) innym podmiotom na podstawie umowy (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom, jeżeli ich współpraca z Edbak będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i nowościach, odbiorcami Danych mogą być także agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie, w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Edbak.
  7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  9. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  10. Kontakt do Administratora Danych Osobowych Edbak: [email protected].
  11. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.